Get Adobe Flash player

برخاستن

قرار گرفتن درون صندلي :

            دليل بسياري از سانحه ها اين بوده است كه خلبانان بعد از بلند شدن در حال كلنجار رفتن باصندلي بوده اندتا درون صندلي قرار بگيرند . بدترين حالت زماني است كه خلباني بادر دست داشتن ترمزها دستهايش را به زير صندلي ببرد و بدون آنكه متوجه باشد وارد واماندگي كامل شود يا خلباني كه از يك دست (در حالتي كه ترمز ديگر را در دست دارد)براي كشيدن صندلي استفاده كند و بال وارد چرخش گود (Spin) شود .

¯ يك كار خطرناك ديگر آن است كه ترمز ها را كاملا رها كنيم تا صندلي را به زير خودمان بكشيم ممكن است بال دچار تو زدگي نامتقارن شود كه در آن صورت كنترل آن زمان زيادي خواهد گرفت (چون بايد اول ترمزها را پيدا كنيد)و شما مستقيما به سمت كوه بر ميگرديد . يك روش نه چندان خوب آن است كه ترمزها را در يك دست گرفته و بادست ديگر صندلي را تنظيم كنيد . اما بااينكار هم نميتوانيد تو زدگي را به طور كامل و به موقع كنترل كنيد . اگر بعد از بلند شدن خود به خود درون صندلي قرار نگرفته ايد ، صبر كنيد تا به اندازه كافي از كوه فاصله بگيريد و سپس از اين روش استفاده كنيد : به عقب تكيه دهيد و زانوهايتان را به داخل و به سمت سينه جمع كنيد و همزمان بادستهايتان (ترمزها در دست) در همان محلي كه ترمزها را نگه ميداريد به كل رايزرها فشار وارد كنيد،(آنها را نگيريد)تا داخل صندلي بيافتيد.ميتوانيد اين كار را در پاركينگ منزل باآويزان كردن صندلي از دو طناب تمرين كنيد.اگر نشد دقت كنيد شايد بند تنظيم پشت صندلي را زيادي بسته باشيد.

¯  اگر شرايط هوا يامكان جديد پرواز به نظرتان راحت نميآيد مجبور نيستيد پرواز كنيد و ميتوانيد روز ديگري يا در جاي بهتري پرواز كنيد مواظب اثر جمع و كساني كه براي نمايش دادن پرواز ميكنند بسيار پيش آمده كه ديده ايم كسي گفته است :خوب من كه رفتم بپرم و بعد اورا ميبينيد كه د ر باد شديد تو ي هواي ارك كرده است خب واقعا كه كيف ميكند.

¯ اگر سرعت باد در كمتر از 3ثانيه بيش از 10كيلومتر بر ساعت (6مايل بر ساعت ) تغيير ميكند حتما در بيرون باTurbulent) -توربولانس ) مواجه خواهيد شد پرواز نكنيد.

¯    آنچه در ادامه مي آيد براي يك سايت معمولي صادق است .به عنوان يك توصيه كلي زماني ميتوان پرواز كرد و باتوجه به سرعت بال ضرايب اطمينان مناسبي هم داشت كه مثلا متوسط سرعت بادKm/h  20 بوده و حداكثر آنKm/h   25 باشد(gust) كه حد اقل 5ثانيه طول بكشد .باد را بايد تا حد امكان از جايي در جلوي سايت اندازه گرفت تاتوربولانس ها مزاحمت ايجاد نكنند و بايد سرعت سنج را در جهات مختلف چرخاند و خم كرد تا حداكثر سرعت باد و جهت آن را پيدا كرد. به خاطر داشته باشيد كه سرعت باد در نزديكي زمين كم ميشود و به ياد داشته باشيد زماني كه قادر باشيد از ديواره به جلو حركت كنيد زماني است كه سرعت باد افقي كمتر بوده و جريانهاي صعودي بيشتري هم خواهيد داشت .

¯ وقتي ابرهاي خاكستري در حالت تيره شدن هستند ترمالها و مناطق جريانهاي صعودي رو به قوي شدن هستندو پرواز نكنيد يا اگر در حال پرواز هستيد فرود بياييد در اطراف ممكن است ريزش بارانها را در فواصلي ببينيد.

¯ قبل از آنكه  رايزرها را بكشيد و بال را باز كنيد به خودتان بگوييد اين بار فقط امتحان ميكنم اگر همه چيز خوب بود پرواز ميكنم نگوييد اين دفعه دوم است كه خراب كرده ام ديگر نبايد اجازه بدهم كسي به من بخندد كلافه شدن از نيش پشه ها هم يكي از دلايل اشتباهي است كه ممكن است باعث عجله كردن شود .

¯  بعد از آنكه بال را روي سرتان كشيديد بال به جلو شيرجه خواهد كرد تا به سرعت مناسب برسد (احتمالا به دليل آنكه به حد كافي سريع ندويده ايد )و در ادامه شروع به شيرجه اي خواهد كرد كه بابالا رفتن بال [در يك حركت موجي] مي انجامد . اگر در اين مرحله كه شرو ع شيرجه است ،ترمز راافزايش دهيد باعث تشديد حالت  پاندولي خواهيد شد كه ممكن است منجر به واماندگي كامل در نقطه بالايي موج شود اين احتمالا زماني تشديد ميگردد كه همزمان وارد يك جريان صعودي يا ترمال نيز بشويد.

¯ حالتيكه در وضعيت بلند شدن به پشت قبل از چرخيدن از زمين كنده شويد :اگر ريسك اين وجود دارد كه به محض آنكه بالاي سر تان رسيد از زمين كنده شويد،ممكن است فكر كنيم بهتر است هرچه سريعتر قبل از آنكه اين اتفاق بيفتد برگرديم.اما اگر ضمن اين چرخيدن پايمان از زمين جدا شود ديگر نميتوانيم آنرا متوقف كنيم و ممكن است چنان محكم بچرخيم كه از طرف ديگر دور رايزرها بپيچيم كه بسيار مشكل خواهد بود اين اتفاق براي من افتاد و من همچنان ترمز اشتباهي را كشيدم تا آنكه روبه كوه شدم.براي آنكه جلوي اين اتفاق را از مرحله اول بگيريم ،سريع نچرخيد و (يا ) از نفري كه به بلند شدنتان كمك ميكند ياري بگيريد .از همه مهمتر آنكه خونسرد باشيد و ابتدا بال را از كوه دور كنيد سپس سر حوصله پيچش را اصلاح كنيد.رايزرها را به هنگام پيچش نگه داريد تا فاصله آنها از يكديگر حفظ شود (اين كار ممكن است مقداري از تكان را به بال منتقل كند ) مطمئن شويد كه بند تنظيم سينه را زيادي سفت نكرده باشيد (قبل از پرواز) براي آنهاييكه از ژيمناستيك سر رشته دارند توصيه ميشود دستها را به طرفين باز كنيد پاها را به جلو بكشيد تا اينرسي چرخشي را زياد  كرده و از سرعت چرخش كم كنيد.

¯ امتحان كردن بال قبل از پرواز :قبل از بلند شدن بالتان را بالاي سرتان امتحان كنيد تا مطمئن شويد بال مشكلي مثل كراوات ،پيچش رايزرها ،افتادن بند روي بال و يا گير كردن آشغال در بال را نداشته باشد تشخيص چنين موقعيتهايي كه بال روي زمين است خيلي مشكل است اما وقتي بال به پرواز در آيد مشكل نمايان ميگردد اگر باد روبرو به اندازه كافي هست براي چند ثانيه بايستيد و بال را چك كنيد.

¯ زماني كه بال را بالاي سرتان كشيده ايد ولي بال به يكطرف خم شده است و يكطرف آن به زمين نزديك شده است اگر فقط ترمز طرف بالاتر (مخالف جهتي كه خم شده است ) را بكشيد باعث خواهد شد كه بال عقب رفته و به زمين بيا فتد براي اصلاح اين موقعيت حتما بايد فشار به رايزرها (به طرف جلو ) را حفظ كنيد و به طرفي كه بال خم شده است حركت كنيد تا دوباره در مركز قرار بگيريد.

¯ پايين آوردن بال (B-Line) : اگر زماني كه بالتان راروي زمين كنترل ميكنيد (تمرين كردن )ناگهان لازم شد كه بال را فورا پايين بكشيد (جريان ناگهاني و شديد بادGust ) رايزر B را بدون آنكه ترمزها را پايين بكشيد و به ياد داشته باشيد كه اگر به هنگام پايين كشيدن رايزر B ترمزها را در دست داشته باشيد سطح بال رايزر B و ترمزها همچنان د ربرابر باد مقاومت  ميكند پس ترمزها را رها كنيد از اين تكنيك به صورت عادت (هر بار كه فرود مي آييد ) استفاده نكنيد چرا كه تنش زيادي در محل اتصال رايزر‌  Bبه بال ايجاد ميكند .

¯ پايين كشيدن بال (توزدگي ) : اگر زمان كنترل بال روي زمين لازم بود كه بال را سريعا پايين بياوريد به طرف يكي از گوشه هاي بال بدويد و ترمز همان سمت را بكشيد اين كار باعث ميشود كه بال به يك سمت خم شده و سطح كمتري در برابر باد قرار گيرد .زماني كه بال حدود 45درجه يا بيشتر خم شود گوشه مخالف بال (مخالف آن گوشه اي كه شما به طرف آن ميدويد ) به داخل افتاده و باعث بسته شدن بيشتر سلولها ميشود .

¯ اجازه بدهيد حداقل يك خلبان قبل ا ز شما پرواز كند تا اطلاعات بيشتري از شرايط هوا بدست آوريد.

¯ اگر در شرايطي كه باد نميوزد قصد بلند شدن داريد ،مسيري را انتخاب كنيد كه كمترين مانع را داشته باشد.

¯  معمولا ترمالها در دوره هاي زماني متناوب تكرار ميشوند .اگر حدود 20دقيقه سرعت باد را تحت نظر بگيريد قادر خواهد بود باتشخيص به موقع قبل از زياد شدن مجدد باد ، بلند شويد .همچنين حتما مدت زمان باد حداكثر را در هر سيكل در نظر داشته باشيم .

¯ اگر به هنگام بلند شدن مشاهده كرديد كه باد بسيار ملايمي از روبرو ميوزد ولي در پشت سر ،باد درختان را تكان ميدهد به حركت ابرها دقت كنيد و باتشخيص جهت وزش باد مطمئن شويد كه در روتور Rotor قرار نداريد.

¯ اگردرمحل بلند شدن باد قوي روبرو داريد(بيشتر از20كيلومتر در ساعت )و كساني كه پايين در محل فرود هستند گزارش ميدهند كه باد كم ميوزد (كمتر از 5كيلومتر در ساعت )نشان دهنده آن است كه مولفه صعودي در طول پرواز (بدون در نظر گرفتن ترمالها ) چندان قابل توجه نخواهد بود چرا كه باد از لايه هاي پايين تر آغاز نشده است و بايد انتظار باد  روبروي قوي بدون جريان صعودي قابل توجه داشته باشيد.

¯  بلند شدن از روي صخره :  اگر قصد داريد در باد روبروي قوي از روي صخره اي بلند شوييد كه در پشت شما ايجاد روتور Roter كرده است ،از خيلي عقب تر شروع ميكنيد ، مواظب جريان صعودي (Band Of  Lift ) كه روبروي شما قرار دارد و از ورود شما به آن جلوگيري  ميكند باشيد .اين نوار شما را به بالا كشيد ه سپس به عقب و داخل روتور پرتاب ميكند . سعي كنيد تا حد امكان از جلوي صخره بلند شويد و آماده باشيد تا به حداكثر سرعت پرواز كنيد.اگر در لبه صخره توقف داشتيد مرا قب باشيد چون جريان غير افقي باد باعث خواهد شد كه بال در مقابل (و نه بالاي سرتان ) به حالت تعادل برسد و شما را به جلو بكشد،مگر آنكه ترمز را افزايش بدهيد.

¯ باد به صورت كج ميوزد (بيش از 30درجه  ):  از سمت چپ يا راست شما اگر به علت وجود راهرو هوايي عبوري از ميان درختان (مانند پيست اسكي جنگلي )ناچار هستيد كه به صورت مستقيم شروع به پرواز نماييد آن قسمتي كه در تماس بيشتري باباد ميباشد ممكن است دچار تو زدگي بلافاصله بعد از حركت شود سعي كنيد هرچه سريعتر به سمت داخل باد برگرديد.

¯ شما فراموش كرده ايد بند پاي خود را ببنديد:  افراد متعددي اينگونه جان خود را از دست داده  است بدين صورت كه دقايقي زجر آور را از  زير بغل هايشان آويزان شده ، و سپس رها كرده أند.اگر چنين اتفاقي براي شما افتاد ، موارد زير را به ترتيب بخاطر بسپاريد :رايزرها را بگيريد در حاليكه وزن خود را بادستهايتان حمل ميكنيد ،پاهايتان  را به سمت بالا و داخل بتابانيد تا آنها را دور رايزر و طنابها قلاب كنيد .صندلي را به سمت عقب زير نشيمنگاه خود بكشيد . به حالت اوليه خود برگرديد و بندهاي خود را ببنديد .شما ميتوانيد در پاركينگ منزل خود وضيعتي مشابه را ايجاد كرده و اين مانور را تمرين كنيد.

¯ شما فراموش كرده ايد بند سينه اي خود را ببنديد : وضعيتي مشابه به علت بد بودن سگك اتوماتيك و در رفتن آن براي من اتفاق افتاد .بعد از شك اوليه شما فقط ميتوانيد آنرا به زور ببنديد .تنش مورد نياز براي بستن سگك حدود 25% وزن شما است (بسته به زاويه Suspension Con شما در آن محل ) . 

¯ جريان شديد و ناگهاني باد (غبار شيطان Dust Devil ) زماني كه بال را به خودتان بسته ايد و منتظر پرواز هستيد : اگر صندلي را به خودتان بسته ايد و بال هم به صندلي بسته ايد و متوجه نزديك شدن يك جريان ناگهاني و شديد باد شديد سريعا به سمت يكي از گوشه هاي بال شيرجه برويد و آنرا بگيريد تا از شكل گرفتن بال ،در مقابل باد جلوگيري كنيد .هرگز د رحالتي كه بال را به خودتان بسته ايد بيخودي وقت تلف نكنيد .

¯ به هنگام بلند شدن ديگران را خبر كنيد ـمن دارم ميرم ـزماني كه تصميم گرفتيد بلند شويد كساني را كه جلوي شما بال پهن كرده اندراخبر كنيد .آنها حتما مايلند بلند شدن يا نشدن شما را ببينند و در ضمن شما هم مطمئن شويد كه كسي سر راه شما بال بلند نميكند يا ايجاد توربولانس نمينمايد .

¯ چك كردن كمكي قبل از پرواز : كيسه اي كه دسته كمكي درون آن قرار ميگيرد ممكن است در اثر لرزشهاي داخل ماشين سفت شده باشد و به سادگي ازكمكي جدا نشود .قبل از قرار گرفتن درون صندلي اين كارها را انجام دهيد :

1-دسته كمكي را بلند كنيد (نكشيد )و دوباره در دسترس قرار دهيد .

2-كنترل كنيد كه سوزن كمكي تا انتها در جاي خود قرار داشته باشد .

¯  براي آنكه بندهاي به هم پيچيده را آزاد كنيد ،آنها را بكشيد و رايزرA را بالا نگه داريد .حالا بندهاي ترمز را تكان داده و به پايين بكشيد .اين كار معمولا تمام رايزرها را از هم جدا ميكند.اگر صندلي را به بال نبسته ايد و بندها  پيچيد ه اندو گره خورد ه أنداز سمت بال شروع كنيد و بندهاي A را تا انتها آزاد كنيد سپس رايزر بعدي را چك كنيد .  

¯ اگر به دليل بد كنترل كردن روي زمين ،بد فرود آمدن يا جريان بد هوا بندهاي بال به هم پيچيده اندميتوانيد اين روش را امتحان كنيد : لبه را از وسط بال بالا بگيريد و بندها را به ترتيب تا گوشه بال آزاد كنيد هرگز بندها را نكشيد اين كار گره ها را پيچيد ه تر ميكند

¯ اگر باد به شكلي افزايش ميابد كه شبيه عبور يك ترمال است ولي شما تكاني در شاخه درختان محل بلند شدن نمي بينيدترمال ممكن است در جايي عقب تر از شما باشد و هواي جلو به عقب بكشد . در اين موقع وزش باد نسبتا خنك تري را احساس خواهيد كرد .اينچنين وزشي براي بلند شدن مناسب نيست.

¯ اگر لازم بود در محل شيبداري كه پوشيده از چمن سبز و لغزنده است بلند شويد ، ميتوانيد مقداري نخ و سوزن (نخ نازك )همراه ببريد تا لبه حمله را به علفها ببنديد و از سر خوردن بال جلوگيري كنيد

¯ گر ميبينيد بالتان هميشه ابتدا از دو گوشه به پرواز ميكند قبل از آنكه وسط بال بلند شود و مطمئن هستيد ايراد از نحوه پهن كردن بال به صورت شكل V نيست ،ميتوانيد بجاي گرفتن رايزرها آويزهاي رايزر A را بگيريد (از دستكش استفاده كنيد )به اين صورت كه بجز بندهايي كه به گوشه هاي بال وصل ميشوند مابقي را در دست گرفته و بكشيد .اين كار فشار را ابتدا در وسط بال متمركز ميكند.

¯ شما آماده بلند شدن هستيد ولي باران شروع ميشود آيا واقعا لازم است كه حتما پرواز كنيد ؟ متوجه باشيد كه هرچه قطرات باران درشتتر باشند جريان صعودي زير و داخل ابر قوي خواهد بود بنابراين اگر فقط مقداري رطوبت محيط ميريزد صعود يا افت ممكن است خيلي بد نباشد اما اگر صداي قطرات درشت را روي بال ميشنويد مراقب باشيد.