Get Adobe Flash player

ابرهاي قابل ملاحظه از نقطه نظر پرواز

 همانطوري كه قبلا توضيح داده شد خلباناني كه نوع ابرها و اسامي آنها  را بشناسند ميتوانند بادرصدي از احتمال وضعيت جوي را كه هنگا م پرواز باآن مواجه خواهند شد پيش بيني نمايند .

     ذيلا توضيحات لازم درباره ابرها و آنطوري كه در واژه پديده هاي پروازي مورد نظر است ارائه ميگردد .

ابرهاي سيروفورم : CIRRO FORM  

      سيروسي شكل

     اين نوع ابرها كاملا از كريستالهاي يخ تشكيل شده است ولي نشان دهنده خطرات جدي يخبندان نميباشد . هر چند كريستالهاي يخ كه بيش از حد سرد وخشك هستند ممكن است توليد بارندگي هاي منجمد و باعث تخريب د رگيرنده هاي رادويي بافركانس پايين بشوند .

ابرهاي جوششي : CUMLFORM       

      اين نوع ابرها ناپايداري جوي است و نشانه اغتشاشات جوي بوده و يخ تشكيل شد در اين ابرها از نوع يخ شفاف GLAZE است كه يكي از خطرناكترين نوع يخبندان بوده و به راحتي از لبه هاي جانبي هواپيما كه محل اصلي تشكيل آن است جدا نشده و حتي باعث تغيير شكل آيروديناميكي بالها و ديگر قسمتهاي جانبي هواپيما ميشود . بارندگي د راين نوع ابر ها به صورت رگبارها ي خيلي شديد است.

ابرهاي پوششي:     STRATIFORM

اين نوع ابرها در شرايط وضعيت جوي پايدار تشكيل ميشود . اين نوع ابرها مشخص كننده شرايط پروازي آرام SMOOT H –FLIGHT هستند .اگر در اين ابرها باوضعيت يخبندان مواجه شود يخ تشكيل شده بطور اعم از نوع RIME است .

بارندگي حاصله از اين نوع ابرها از نوع پايدار مداوم است .

(RIME – ICE =يخ سخت شيري رنگ كه در اثر يخبندان سريع و آني تشكيل ميشود .)

     توضيحات لازم درباره 9نوع ابر قابل ملاحظه ا ز نقطه نظر هوانوردي:

      1- ابر  سيروس:     CIRRUS  (CI)

  

     ابري است به سبك پري شكل يا اليافي شكل كه اگر همراه باتشكيل ابرهايي از نوع ديگر نباشد نشانه مناسبي است براي هواي  خوب است اگر اين ابر ها به صورت دسته هاي طولاني در سرتاسر آسمان كشيده شده باشد در اين صورت اين وضعيت نشانه خوبي است از بادهاي شديدي كه در جهت موازي بادسته هاي الياف تشكيل شده اين ابر به وزش د رمي آيد .

     2-ابر سيرواستراتوس:           SIRO STRATUS

     اگر اين نوع ابر در عرضهاي مياني چند ساعت پس از سيروس ظاهر شو د در اين صورت بارندگي بااحتمال 80% د ر24ساعت  آينده قابل انتظار است (هر چند در مناطق حاره اغلب  مشاهده شده است كه بعد از ابرهاي سيرو استراتوس Cs بارندگي انجام نشده است ).

     3-ابر سيركومولوس:  CIRRO CUMULUS (Cc)              

      در لايه اي كه اين ابر تشكيل ميشود اغتشاشات جوي وجود دارد و احتمال فعاليتهاي هواي طوفاني پس از اين ابرها كه ممكن است به مناسبت نزديك شدن يك توده هواي ناپايدار باشد وجود دارد .

     4-ابر آلتوكومولوس:              S (Ac) ALTUCOMULU

      توربولانس شديد در ارتفاعات مياني بين 6500 تا 20000پا از سطح درياي آزاد بوسيله اين نوع ابرها كه در قسمت فوقاني توربولانس قرار دارند نشان داده شود .بادهاي شديددر سلسله جبال و ياد راطراف آن بوسيله ابرها ي عدسي شكل آلتوكومولوس يعني Ac .LENTICULARIS آلتوكومولوس لنتي كولاريس در قسمت پشت قله كوها و در منطقه اوج صعود هوا در اين ناحيه ايجاد ميشود .

     6- ابر استراتوس:      STRATUS (St)

     اين ابر ممكن است بعد از غروب آفتاب و بعلت عدم وجود دماي لازم در سطح زمين و احتمالا كاهش سرعت باد به صورت مه FOG نيز تشكيل شود.

     معمولا بارندگي در اين نوع ابر بصورت باران ريزه DRIZZLE است قطرات آب اين نوع باران ،ريز و نزديك هم و به صورت مداوم است .اگر لايه اين ابر كم ضخامت باشد سطح فوقاني آن مطابق باپستي و بلنديهاي زمين زير خود شكل ميگيرد . يعني آنكه كوهها ، تپه ها ، و زمينهاي مرتفع به صورت بلنديها و و رودخانه ها و دره ها به صورت گودي ديده ميشود .

     7- ابر استراتو كومولوس:STRATOCUMU LUS (Sc)   

     اغتشاشات جوي همراه باباد ملايم يا شديد در اثر تشكيل ابر استراتوكومولوس حاصله از ابر استراتوس است . جهت باد عمود بر امتداد غلطك ها و يا نوردهاي غلتان ابر است . حركت صعودي هواد ر قسمت ضخيم ابر به وجود مي آيد . در بالاي لايه هوا مناسب ولي در قسمت مياني ابر وفضاي زير آن همراه بااغتشاش جوي خواهد بود خلبانهايي كه باهواپيما هاي سبك پرواز ميكنند مي بايستي احتياط كامل در پرواز ا زداخل اين ابر را بنمايد.

      8- ابر كومولوس:CUMULUS (Cu)              

     اگر ابر به تنهايي د رآسمان باشد به طور منفرد ،نشان دهنده توسعه عمودي هوا به مقياس كم است و ضمنا نشان دهنده مناسبي براي هواي خوب است .

     9- ابر كومولونيمبوس :CUMULONIMBUS (Cb)            

     اين ابر يكي از خطرناكترين ابرها براي خلباناني كه تاكنون باآن روبه رو شده انداست .علاوه بر توربولانس خيلي شديد كه در قسمتهاي فوقاني ابر وجود دارد اين ابر همراه بايخبندان بارندگي ريزش برف تگرگ رعد و برق و باد خيلي شديد همراه شديد همراه سريع ديد افقي در سطح زمين است . ابر كومولونيمبوس (Cb ) ممكن است به صورت منفرد و يا در يك خط به طول  چند صد كيلومتر باهم ديگر ظاهر شوند.

    يك خلبان مي بايست همواره مواظب تگرگ هاي خطرناكي باشد كه در زير ابرهاي كومولونيمبوس خيلي رشد كرده تشكيل ميشود.

 

       يك نوع خاص از ابرهاي Cb مورد توجه خلبانان است به نام ابرهاي ROLL-CLUD ياابرهاي خط اسكوال SQUALL-LINE   اين نوع ابرها گاهي در پشت كوهها كه روبروي وزش باد قرار دارند و يا مطابق شكل در قسمت غلتان قرار داردند تشكيل ميشوند.

      اين ابر براي هواپيماهاي كوچك و هواپيماهايي  كه سقف پرواز آنها پايين است خيلي خطرناك است.