Get Adobe Flash player

ترمالها

  زمانيكه وارد يك ترمال ميشويد (زير بال ) احساس ميكنيد كه به جلو تاب ميخوريد و به بالا كشيده ميشويد .در اين هنگام شما بايد ترمزتان را كم كنيد و به بال سرعت بدهيد .اگر شما در اين هنگام دست به چرخش سريعي بزنيد در خطر چرخش گود Spin) ) قرا ر ميگيريد .زمانيكه كاملا درترمال قرار گرفتيد ،سرعت خود را كاهش دهيد ولي نه كمتر از سرعت حداقل افت Minimum Sinkrate Speed ) ولي آنچه  كه از داشتن سرعت حداقل افت مهمتر است قرار گرفتن  در مركز ترمال ميباشد كه بايد به آنچه توجه كرد وقتي از ترمال خارج ميشويد آماده باشيد كه شيرجه بال را باافزايش ترمز در زمان شيرجه (Dive ) كنترل كنيد . (ترمز را زماني رها كنيد كه بال در جلوترين موقعيت خود قرار گرفته است .)

¯ قرار گرفتن در مركز ترمال (بااستفاده از وريومتر Variometer)) اگر از وريومتر استفاده ميشود كنيد: اگر وريومتر افزايش در ميزان صعود را نشان ميدهد شعاع چرخش خود را بازتر كنيد (يا حتي مستقيم برويد) اگر ميزان ثابت ماند چرخش خود را بسته تر انجام دهيد چون در غير اينصورت ممكن است در حال دور شدن از مركز ترمال باشيد. احتياجي نيست كه بين علامت وريومتر و اعمال چرخش تاخير ايجاد كنيد چون وريومتر معمولا تغييرات يك ثانيه گذشته را نشان ميدهد.

¯ اگر يك ترمال قوي يك سمت از بال شما را به بالا بكشد (صندلي شما از يك طرف به بالا كشيده ميشود) در طرف ديگر بال وزن كمتري وارد ميشود و بال ممكن است از آن طرف تو بزند (Collapse) و بند ترمز طرف بيروني كشيده ميشود . در اين هنگام ترمزي را كه شل شده است قدر ي بكشيد تا زاويه حمله زياد شده و از تو زدن بال جلوگيري شود و وقتيكه فشار معمول د رترمزها برگشت بين وارد شدن  كامل به ترمال قوي يا ترك آن يكي را انتخاب كنيد اما به هر حال در منطقه برش عمودي ترمال نماييد ( (Don’t   remain in the vertical  shear zon

¯ محور ترمال به تناسب باميزان بالا روندگي خود ترمال سرعت و سرعت افقي باد خم ميشود وقتي يك ترمال را روي لبه كوه دنبال ميكنيم كاملا عادي است كه (در حال صعود) خودمان را در حال نزديك شدن به كوه ببينيم .ولي به خاطر داشته باشيد كه (معمولا) لازم است كه بعد از از دست دادن ترمال به منطقه جلوي كوه بر گرديم . كه مسلما مجبور خواهيد بود كه باباد روبرو درگير باشيد .براي اين منظور در مسير بالا رفتن و برگشت ا ززاويه 45درجه (ضريب سرش زميني) Ground Glide Ratio of 1.0 فراتر نرويد.

¯ زمانيكه دور از همه ديواره ها مشغول پرواز هستيد و تازه از داخل يك ترمال (Lift) عبور كرده ايد و از آن رد شده ايد ، ميخواهيد بدانيد كه چرخش U شكل خود را به كدام طرف بايد انجام دهيد تا دوباره داخل ترمال (Lift) برگرديد . بهتر است به سمتي برويد كه زماني كه داخل ترمال بوديد بال شما بيشتر به آن سمت كشيده شده است . اين كار باعث خواهد شد كه نزديكتر به مركز ترمال حركت كنيد.

¯ وقتي كه شما و يك خلبان مشغول چرخش هستيد و هر دو د ريك ارتفاع و يك دايره بزرگ قرار  داريد ، اگر مشاهده كرديد خلبان ديگر ناگهان دچار يك افت Sink  شديد  شد شعاع چرخش خود را كم كنيد و يا به سمت ديگر بچرخيد تا از منطقه افت دور شويد . زمانيكه آن خلبان بخواهد به ترمال برگردد پايين تر از شما خواهد بود.

¯ در جهتي پرواز كنيد كه (هوا نميگذارد شما پرواز كنيد) ترمالها شما را به بيرون هل ميدهند انگار يك تپه مجازي سر راه باشد .كه دليل آن وجود تغييرات در ميزان بالا برندگي (Lift  Varition ) در امتداد دايره اي حول محور ترمال ميباشد .براي مثال :اگر شما احساس كرديد كه بالتان به سمت راست كشيده ميشود (صندلي شما توسط رايزر راست به بالا كشيده شود) بطوريكه شما را چپ هل ميدهد ، ترمز راست را بكشيد تا شروع به چرخيدن به سمت راست كنيد .

¯ چرخيدن در ترمال نزديك ديواره: چرخيدن به شكل 8 ميتواند بهتر از چرخش كامل باشد اگر خطر برخورد باديواره هست.

¯ از طرف( ( Robbie Withl رابي ويتال : وقتي احساس كرديد كه ترمال ، يك سمت از بال شما را بالا ميكشد ، ترمز همان طرف را بكشيد و مستقيم پروا ز كنيد اما اگر اين حس كم شد بيشتر به داخل (سمتي كه بالا كشيده بود ) بچرخيد تا همان حس ادامه پيدا كند . اگر اين مانو ر درست اجرا شود ،شما به يك دايره كامل اطراف ترمال دست ميابيد كه قطر ترمال و مركز آنرا به شما ميدهد . حال شعاع چرخش را كم كنيد تا در مركز ترمال قرار بگيريد.

¯ اگر شما ترمالي را كه در آن ميچرخيد راگم كرده ايد چرخش ها ي دايره اي بزرگتر ي بزنيد تا آنرا دوباره پيدا كنيد در ضمن به خلبانهايي كه پايين تر از شما پرواز ميكنند نيز نگاه كنيد چون ممكن است باقرار گرفتن در محور چرخش آنها هنوزشانس استفاده از ترمال وجود داشته باشد ،توجه داشته باشيد كه احتمالا ترمالهاي فعال براي خلبانان بالاتر ،براي شما قابل استفاده نباشد.

¯ فرض كنيم ترمالي كه شما در آن بوده ايد ارتفاع خوبي براي شما داده است اما اكنون ضعيف شده است و ديگر قدرت كافي ندارد  و همچنين شما ميدانيد كه ترمالها معمولا د راين ارتفاع شكل ميگيرند . بسياري از خلبانان اهميتي به بهينه كردن ميزان افت ارتفاع نميدهند و تصور ميكنند همين قدر كه وريومتر صعودي را نشان نميدهد ديگر فرقي نميكند كه چقدر افت داشته باشيم . دقت كنيد كه در منطقه اي قرار بگيريد كه تا حد امكان آهسته تر شما را پايين بياورد . فعاليت ترمال يك دوره تقريبا 15دقيقه اي دارد (يا چيزي بين 5تا 30دقيقه ) كه در طي اين مدت است كه حداكثر صعود را ايجاد ميكند . بابهينه كردن ميزان افت شما شانس بيشتري براي بالاماندن پيدا ميكنيد تازماني كه صعود ترمال به اندازه كافي قوي بشود كه شما را مجددا بالا ببريد در اين صورت است كه وقتي خيلي از خلبانها تا محوطه فرود پايين رفته اندشما دوباره شروع به بالا رفتن ميكنيد.

¯ اگر ديديدشاخه درختان در يك نقطه زير پاي شما تكان ميخورند بايد يك ترمال در اطراف در حال عبور باشد.به بالاي آن منطقه برويد و آنرا پيدا كنيد (مگر آنكه هم اكنون داخل يك صعود (Lift)خوب باشيد ) يك علامت ديگر براي ترمالها ، يك گروه از حشرات است كه بالا مي آيند (پروانه ) و د رتابستان ممكن است گرد گلهاي قاصدك را ببينيد كه بالا ميروند .اگر ناگهان بوي غير عادي به مشامتان خورد معمولا چيزي است كه از روي زمين مي آيد و بنابراين داخل جريان صعودي Lift )است.

¯ زماني كه د رحال پرواز در هوايي آرام هستيد و حالا وارد يك افت ميشويد ممكن است جايي جلوتر يك جريان صعودي باشد .پس خيلي زود بر نگرديد .معمولا در نزديكي آن افت ،يك جريان صعودي پيدا ميشود سعي كنيد آنرا پيدا كنيد.

¯ يك ستون ترمال قوي مانعي براي باد محسوب ميشود .اگر پشت به باد از ترمال د رحال خروج هستيد ،بايد منتظر آشفتگي Turbulance ) ) به همراه افت جريان باشيد .چنانچه قصد خروج از ترمال را داريد جهت رو به باد ا ز ترمال خارج شويد.توجه داشته باشيد كه قانون خروج رو به باد از ترمال در مورد پروازهاي فرا منطقه اي اجرا نميشود .

¯ قرار گرفتن د رمركز ترمال :بك باعث ميشود كه محل قرار گرفتن حداكثر جريان صعودي ترمال ، در جهت رو به باد جابجا ميشود مثلا يك قطره آب را فرض كنيد كه در جهت افقي و رو به باد در حال سقوط است .اگر از پشت (پشت به باد )وارد ترمال شديد جهت خود را رو به باد نگه داريد تامركز حقيقي ترمال راكه نرمتر و بزرگتر است پيدا كنيد و در فضاي فرم نيافته دنباله جريان صعودي ستون ترمال قرار نگيريد.

¯ چگونه مقدار صعودي ترمال كه باآن مواجه ميشويم را بر اساس تغييرات سرعت باد و در محل شروع پرواز (Lanch) تعيين كنيم فرض كنيم :سرعت جريان صعودي ترمال در جهت عمود =9/.*(تغييرات سرعت باد در محل( Lanch Take Off ) متوسط ميزان افت شما( m1.2 و236fpm ) ميباشد و ميدانيم كه هر0.287m/s=1km/h          lmph=87.9fpm)) ميتوانيم بگوييم كه در ابتدا      ( 4.8km/h) (1.34m/s ;3mp).   تغييرات در سرعت باد لازم است تا شما را در پرواز نگه دارد . و هر km/h  4 (و يا 5 / m 1.11  يا h p m  2.5) بالاتر از آن ، به ميزان( 5 m 1 /m p f 197 ) به قدرت جريان صعودي شما اضافه ميكند.

¯ ماندن در ترمال خميده: اگر بال شما داراي ضريب افت صفر بود ميتوانستيد بايك زاويه تمايل Banking  Angle) ) ثابت د ريك ترمال خميده بمانيد و بالا برويد ولي بابالهاي ما كه داراي يك ضرايب افت ميباشند اينكار مارا به زير ستون خميده ترمال ميراند . بنابراين زمانيكه در چرخش هستيد بايد ميزان مدتي از دوره چرخش را كه رو به باد  هستيد د ر مقايسه بادوره اي كه پشت به باد هستيد افزايش دهيد.

¯ منابع ترمال سايه باد : هر چقدر سطحي كه ترمال توليد ميكند  از وزش باد محفوظتر باشد قدرت ترمال بيشتر و دوره زماني آن ( Cycles ) طولاني تر خواهد بود . اين سطوح گرماي بيشتري را قبل از جدا شدن حباب ترمال جذب ميكنند . سطحي كه به صورت باز در برابر باد قرار گيرد . (مثل كناره صخره ) نمي تواند حباب هواي گرم جمع كرده و در يك زمان رها كند.در عوض يكنواخت و ضعيف تر ي توليد ميكند . وقتي در سطوح مسطح به دنبال منابع ترمال ميگرديد ،به مناطق پشت باد ، روستاها ، تپه ها ، جنگلها و دره هاي كوچك توجه داشته باشيد (توجه داشته باشيد كه منظور از اين حرف پايين رفتن و گرفتار شدن در روتور نيست) .

¯ وقتي در پايه ابر هستيد از جريانات پايين روند ه بپرهيزيد چرا كه آنها از رشته هاي پايين روند تشكيل شده اند.

¯ بالاست (Balast ): (اضافه وزن) اگر بالاست شما از جنس سخت است (كه ريختن آن ممكن است به كسي در زير صدمه بزند ) آنرا در پيش خود نگه داريد . رها كردن بالاست اضافي (آب ) تفاوت زيادي در ميزان افت بوجود نمي آورد به قوانين زير توجه كنيد : براي مثال فرض كنيد بهترين ميزان افت شما 5/m 1.1 ميزان افت شما را فقط تا 5 /m  1.072 بهبود ميبخشد .پس بهتر است به درست اجرا كردن تكنيكها دقت كنيد . كم كردن بالاست نشان دهنده فاصله معلومات شما ازديگران خواهد بود .

 يك قانون اساسي :

نيرو = پساي موثر *سطح *سرعت

و خواهيم داشت :

سرعت نهايي = سرعت اوليه * وزن اوليه / وزن نهايي

توجه داشته باشيد كه ميتوانيد اين قانون را در افزايش سرعت به وسيله بالاست نيز تعميم دهيم . افزودن g    4.5  ( B I  10 ) به مجموع پروازي معادل g  k  91 ( b  I  200) تنها 2.5 % سرعت شما اضافه ميكند كه برابر km/h 1.1,  kph 0.7))خواهد بود اگر سرعت اوليه شما حداکثر  km/h 4.5 بوده باشد.

¯  شبيه ساز ترمال ارزان قيمت : به يك محوطه پاركينگ باز و خالي برويد و يك نفر را باخود ببريد (مثلا اسم او جواد باشد) يك قطعه گچ و يك چشم بند و يك سوت هم همراه ببريد .به وسط محوطه پاركينگ برويد و چشمهايتان را ببنديد جواد يك دايره (ترمال ) را باگچ به قطر m 12 رسم ميكند و يك ضربدر * در وسط آن مي كشد حالا جواد شما را به بيرون دايره مي آورد و در جايي رو به دايره قرار ميدهد . شما حركت ميكنيد و جواد هر وقت شما به ترمال وارد شديد سوت مي زند و هر وقت به ضربدر نزديك شديد بلند تر سوت ميزند . ( مانند يك وريو متر ) بادستهايتان حالت ترمزها را بگيريد و آهسته و يكنواخت راه برويد.

¯ خرافاتي به نام چرخش ترمال اگر قرار بود ترمال حول محور ستوني خود چرخشي داشته باشد ميتوانستيم تصور كنيم كه چرخيدن در خلاف چرخش ترمال باعث خواهد شد كه سرعت زاويه اي كم شود زاويه تمايل ( Banking  ) كم شود و كار آيي ما در پرواز بيشتر شود . اما دلايل كافي كه بر اساس تجربيات خلبانان باشد برا ي اثبات يك چرخش جالب توجه و قابل استفاده در ترمال وجود ندارد.اثر كوريوليس ( Coriolis Effect ) كه باعث چرخش جرم زيادي از هوا در توسعه (يا خروج ) ا زپر فشار (يا كم فشار )  ميشود فقط در پايه ترمال موثر است ( گرد باد هاي چرخشي د ر ارتفاع كم ) اما انرژي اين چرخش به سرعت در ارتفاع تحليل ميرود ( در ارتفاعي  كه ما از آن استفاده ميكنيم ) تقريبا به صعود عمودي خالص تبديل ميشود .

¯ انواع ترمال :چند نوع ترما ل بجاي وجود يك منبع تشكيل ترمال (تپه هاي روباز ) ممكن است منبع ترمالهاي متحرك باشند ( در زمينهاي مسطح ) و در جهت باد و در همان سطح زمين جابجا شود و توليد يك ستون عمودي ترمال متحرك بلند و حتي د ريك روز بادي ( بالاتر ا ز km/h  15 سرعت باد) بين 10 تا 20كيلومتر جابجا ميشود .يك روز بادي قوي ستون ترمال بامنبع ثابت ( ايستگاهي Stationary  ) ممكن است خم شده و از نقطه پايداري گذشته و به صورت حبابها ي مجزا در آيد .د ريك روز پر باد خم شدگي ترمل در ارتفاع متفاوت است . د رنزديكي زمين تشكيل ترمال عمودي بوده و در ارتفاع جايي كه سرعت باد بيشتر روي آن تاثير گذارده است ، بيشتر خم ميشود.

¯ خرافاتي به نام"سينك ترمال" (افسانه) : ترمال ستوني  از هواي گرم بالا روند ه است كه دور تا دورش هواي سرد پايين رونده دارد . اكثر خلبانان اين مطلب را د رمراحل آموزشي ياد ميگيرند . اين اشتباه در معرفي ترمال نه تنها  باعث ميشود شما درك درستي از ترمال و حركتش نداشته باشيد بلكه به هنگام فراگيري پرواز ترمال نيز شما را به بيراهه ميبرد . چر ا مردم چنين افسانه اي را باور ميكنند؟

1-چون به هنگام ورود و خروج از بعضي ترمالها شاهد افت بوده اند.

2- چون ساده تر است كه تصور كنيم دليل افزايش د رمرز ترمال هواي پايين رونده است تا اغتشاش د ربرش عمودي جريان هوا ( Turbulent  Vertical Shear  ).

 3- چون در هنگام خروج ا زترمال احسال بي وزني كرد ه انديادچار تو زدگي بال از جلو ( Forntal Collaps ) شده اندو تصور ميكنند كه وجود هواي پايين رونده اين مطلب را توجيه ميكند.

4-چون آنرا باموازنه جابجايي سيستم هاي هوا مقايسه ميكنند بدون توجه به آنكه اين مطلب د رمقياسهاي بالا قابل طر ح  است .

5- تصور ميكنند هواي پايين رونده در محل تشكيل ترمال جايگزين هواي گرم بالا رونده ميشوند د رحاليكه جايگزيني هواي گرم بالارونده ميتواند به صورت افقي توسط باد در سطح انجام شود مدل كاملا شناخته شد ه اي براي جريان باد در دشتهاي مجاور كوهها وجود دارد كه نشان دهنده افزايش باد در دهنه دشت به دليل افزايش فعاليتهاي ترمالها در ديواره ميباشد كه هواي جايگزين را از دشت تامين ميكند.

 دلايلي كه ميتوان اين افسانه را رد كرد :

1 در روزهاي پر باد ستون ترمال( بامنبع ثابت يا ايستگاهي ) به دليل فشار وارده از باد خم ميشود چطور ممكن است كه هواي پايين رونده اطراف ستون ترمال بر خلاف جهت باد حركت كند؟

2 هواي پايين رونده به هنگام خروج يا ورود به ترمال هميشه مشاهده نميشود .(يا فقط در بعضي از موارد ديده ميشود).

نتيجه :

1- مطالب فوق به اين معني نيست كه امكان ندارد شما يك هواي پايين رونده در اطراف يك ترمال پيدا نكنيد .

2- واقعيت بسيار پيچيده است ، بهتر است مجهولاتمان را بدون جواب نگه داريم تا اينكه مدلهاي نادرست براي آنها بسازيم . ( همچنين رجوع شود:به انواع ترمالها و قرار گرفتن در مركز ترمال )

ديناميك:

¯ استفاده از سرعت دهنده (Accelerator ): وقتي د رحال استفاده ا زسرعت دهنده هستيد ، آيا واقعا به آن نياز داريد ، بال شما در اين شرايط از ثبات كمتري برخوردار است    1999/5/1L2 سعي كنيد جلوي سطحي از كوه پرواز كنيد كه به جهت  وزش باد عمودتر است تا كمتر در انحراف به پهلو (Sideways Deviction ) باد قرار گيريد .(مگر آنكه دستگاه تشخيص جهت باد داشته باشيد)

¯ اثر ونتوري معمولي: يك فرو رفتگي در سطح ديواره كوهي كه رو به باد قرار دارد باعث افزايش سرعت باد روي آن منطقه ميشود.اين عمل نوعا بين دو قله ديده ميشود.

¯ مولفه افقي {سرعت باد } بيشتر شده و مقدار بالابرندگي (Lift )كاهش مي يابد . براي عبور از اين منطقه خلبان به جلو (د رجهت دور شدن ) از آن حركت ميكند و سپس پس از عبور از آن مجددا به كوه نزديك شود (Think Of It On Aspiration Zonel? )

¯ پسروي در باد زياد: وقتي كه باد زياد شده است و شما در حال پسروي هستيد :رو به باد قرار بگيريد و سعي كنيد كه حالت آيرو ديناميك به خود بگيريد واگر اغتشاشات (Turbuluncce ) زيادي نداريد از سرعت دهنده (Speed System ) استفاده كنيد .اگر به سيستم سرعت دهنده مجهز نيستيد ميتوانيد بافشار به پشت رايزر A اميدوار باشيد كه مقداري به سرعت افزوده شود . اميدوار باشيد كه سرعت باد كاهش پيدا كند اما به دنبال چند محل فورد احتمالي در پشت سر خود هم باشيد.(از جاهائيكه مانعي از در وزيدن باد دارند دوري كنيد {پشت } اگر نزديك به شانه كوه هستيد و ميتوانيد بازاويه دادن (Slip ) به پهلو از آنجا دور بشويد اين كار را بكنيد .اگر تصميم داشتيد كه دوباره به نزديكي كوه برگرديد اولا بهتر است كه دوباره خطر نكنيد و فرود بياييد. اما اگر مطمئن بوديد كه ميخواهيد دوباره باآن درگير شويد بهتر است بخاطر داشته باشيد كه ؛هوا بي آزار است و سنگدل.

¯ باقرار گرفتن در نواحي حداكثر بال برندگي ديواره (Ridg Lift ) تا آنجا كه ميتوانيد ارتفاع بگيريد وقتي به خط ديواره نزديك شديد باحركت به پهلو (حركت خرچنگي ) روي نواحي كه فرو رفتگي در ديواره وجود دارد و اثر ونتوري د رآنجا خارج ميشود برويد. اين نواحي سرعت باد بيشتري دارند اما داراي جريان يكنواخت تري Laminar) ) هستند . وقتي كه روي خط ديواره هستيد ، بچرخيد و پشت به باد بدويد . بعد از ديواره تا آنجا كه ممكن است ارتفاع خود را از زمين زياد كنيد تا در بالاي روتور بمانيد.

¯ براي كاهش ارتفاع بدون آنكه سرعت افقي را از دست بدهيد از گرفتن گوشه ها ( Big Ears ) يا چند وينگ اور ( Wing Over   ) استفاده كنيد توجه داشته باشيد كه گرفتن گوشه ها ثبات بيشتري به همراه دارد .

¯ اگر در حال پرواز نزديك به ديواره كوه هستيد (يا كمتر ا زft 50  M 15) مواظب اغتشاشات (تور بولانس ) ايجاد شده توسط شيبهاي ناهمگون (ناهمواري ) پايين دست باشيد . هميشه مقدار كمي فشار د رترمزي كه باعث چرخش شما به سمت ديواره ميشود ، نگه داريد . سرعت را ( كمي بيشتر از سرعت حداقل افت ) حفظ كنيد تا قادر به مانور كردن به سمت بيرون باشيد .عمق نوار بالا برنده (Lift Band ) همراه باسرعت باد افزايش مييابد . د ربادهاي كم بايد نزديك به كوه بمانيد تا (Lift  ) بالابرندگي كافي بگيريد قوي تر ميتوانيد از كوه فاصله بگيريد و هنوزبالا برندگي (Lift ) داشته باشد.

¯ در انتهاي ديواره اي كه رو به باد است (شانه كوه ) باد به پهلو منحرف ميشود به جاي آنكه بالا برود و ليفت (بالا برندگي ) توليد كند . از اين مناطق كم ليفت اجتناب كنيد.

¯ وقتي كه در شرايط هوايي ديناميك (فعال ) در حال پرواز هستيد ولي سرعت زميني شما در يك جهت باجهت ديگر فرق ميكند .نشان دهنده آن اس كه باد داراي يك مولفه به سمت پهلو ( در ليفت ) ميباشد . حال براي آنكه باحداكثر ارتفاع به بالاي منطقه فرود برسيد : زماني منطقه ليفت (Lift ) را ترك كنيد كه در جهتي كه سرعت زميني كمتري داشتيد كاملا پيشروي كرده باشيد {ابتدا رو به باد و روي ديوار ه حركت كنيد ، بعدا از ديواره خارج شويد} اين عمل باعث خواهد شد كه زمانيكه ديواره را ترك گفتيد كمتر بامولفه باد پهلو در گير باشيد .

¯ موقعيكه مدتي مشغول پرواز بوده ايد وحالا متوجه ميشويد كه چرخش  هاي كمتري انجام ميدهيد و باد به حالت يكنواخت تري در حال وزش است ،اين نشان دهنده افزايش سرعت باد در زمانيكه شما مشغول پرواز بوده ايد ميباشد . در اين شرايط به ديگران نگاه نكنيد كه آيا هنوزمشغول پرواز هستند يا نه ،شخصا در مورد رفتن براي فرود تصميم بگيريد.

¯ باد باسرعتي حدود  20 km/hدر تمام روز مشغول وزيدن بوده وخورشيد تمام مدت بعد از ظهر تابيده است . سرعت باد از حدود 2 ساعت مانده به غروب شروع به كاهش ميكند و ممكن است كه گرماي ذخيره شده در زمين هنوزجريانهاي صعودي مناسبي را در روي كوه ايجاد كند.اين همان شرايط Magic مي باشد ( به پرواز جادويي خوش آمديد)

كنار دريا:

¯ بجز در شرايطي كه درتمام روز باد قوي ميوزد ، شرايط زير قائدتا در طول روز پيش ميآيد : به هنگام جريان ؛ از ساحل ؛ را ( از خشكي به طرف دريا ) تا 3ساعت بعد از طلوع خواهيد داشت . بعد از حدود 3ساعت جهت باد عوض خواهد شد و به صورت  ساحل در خواهد أمد (چرا كه هواي سرد دريا جانشين هواي گرم خشكي ميشود ) و قبل از غروب دوباره به صورت از ساحل بر خواهد گشت .